Política de privacitat

 

Informació general

Biblioteques de Granollers és un servei públic municipal dependent del Servei de Cultura, integrat dins l’Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació de l’Ajuntament de Granollers, i gestionat en règim de conveni conjuntament amb la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

El tractament i la protecció de les dades de caràcter personal obtingudes a través de la interacció dels usuaris amb el lloc web www.bibliotequesdegranollers.cat es regeix per la política de privacitat de l’Ajuntament de Granollers i compleix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment.

 

Responsable del tractament

Les dades personals són tractades per l’Ajuntament de Granollers, amb NIF P0809500B i domicili a la plaça de la Porxada 6, 08401, Granollers (Barcelona).
El contacte del delegat de protecció de dades és: dpd@granollers.cat.

 

Finalitats dels tractaments de dades

Les dades subministrades a Biblioteques de Granollers pels diferents mitjans integrats al web (formularis de contacte, formularis d’inscripció, enquestes, etc.) són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats previstes en el tractament de les dades: 

Tractament

Per a què farem servir les dades

Quant temps conservarem les dades

Subscripcions

Comunicacions informatives relacionades amb les activitats i els serveis de Biblioteques de Granollers a través dels butlletins electrònics.

 

Les dades personals es conservaran fins que se’n sol·liciti la supressió.

Activitats

Registre de dades per a la gestió d’activitats, formacions, tallers, etc. organitzats per Biblioteques de Granollers.

Les dades personals es destruiran una vegada executada l’activitat.

Estudis estadístics

Enquestes sobre l’opinió, l’ús, la qualitat i les característiques de les activitats i serveis de Biblioteques de Granollers.

Les dades personals es conservaran fins que se’n sol·liciti la supressió.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Comunicacions per donar resposta a les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats pels usuaris.

Les dades personals es conservaran fins al moment que s’hagi respost la sol·licitud i s’hagin dut a terme les accions corresponents. Després d’això, se suprimiran llevat que les accions derivades  impliquin alguna responsabilitat legal.

 

Base legal

La base legal per al tractament de les dades és l’execució dels serveis en matèria bibliotecària, així com garantir l’accés de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura.

Les dades personals són recopilades amb finalitats determinades, explícites i legítimes, tal  com s’exposa en aquesta política i no seran tractades posteriorment de manera incompatible.

Les dades personals són tractades de manera lícita, lleial i transparent.

Les dades que tractem són les adequades, pertinents i només les necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són recollides.

Els usuaris subministren les dades de manera voluntària i són informats de l’ús i del tractament que se’n fa. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable únic de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l’entitat responsable del tractament.

 

Comunicació de les dades

Les dades només seran cedides a altres administracions públiques competents en la matèria quan correspongui o quan siguin requerides per obligació legal. Sempre que sigui possible aquesta comunicació es durà a terme aplicant els principis de minimització de les dades i garantint la seva pseudonimització.

 

Període de conservació

Les dades personals facilitades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals varen ser obtingudes o fins que se’n sol·liciti la supressió.

 

Drets

Les persones titulars de les dades tenen reconegut, en tot moment, el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides i a la seva portabilitat.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets cal posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Granollers i presentar el formulari corresponent per correu electrònic a oac@granollers.cat o per correu postal a l’Ajuntament, a la plaça de la Porxada, 6, 08401, Granollers (Barcelona).

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets i, en tot cas, sempre que ho consideri oportú, l’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seu electrònica a apdcat.gencat.cat.

 

Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos per als drets i les llibertats de les persones físiques, s’aplicaran les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma o la comunicació o l’accés no autoritzat a aquestes dades.

 

 

 

 

Última actualització: 5 de setembre de 2022